Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiCenník

Druh poplatku Cena v €  
 
Výška ročného členského poplatku
je dobrovoľná, ale povinná minimálna sadzba je pre
deti a mládež do dovŕšenia 15. roku 2 €  
študenti denného štúdia do 25. roku 3 €  
ostatní používatelia do 65 rokov 5 €  
používatelia od 66 do 75 rokov 2 €  
používatelia nad 75 rokov a ZŤP bezplatne  
majstri ÚĽUV-u s registračnou kartou bezplatne  
používatelia s preukazom vojnového veterána 2 €  
neregistrovaní používatelia s právom prezenčného využívania dokumentov   0,50 €                
Vystavenie členského preukazu pri 1. registrácii 0,20 €  
náhrada za stratený preukaz 2 €  
deti do 15 rokov 1 €  
Rezervácia dokumentu
v prípade akéhokoľvek druhu oznámenia (poštou, e-mailom, telefonicky)
0,50 €  
Sankčné poplatky
za nedodržanie výpožičnej lehoty
bez písomnej upomienky 0,50 €  
1. upomienka 1 €  
2. upomienka 3 €  
3. upomienka 5 €  
riaditeľská upomienka 10 €  
za porušenie zákazu vniesť do budovy bicykel
alebo za vstup na kolieskových korčuliach
2 €  
za poškodenie čiarového kódu v dokumente 3,50 €  
za porušenie zákazu zasahovať do programového vybavenia PC,
za svojvoľné vypínanie, reštartovanie, menenie nastavení
20 €  
za poškodenie majetku a technického vybavenia knižnice
(+ náklady na opravu poškodenej veci )
20 €  
Medziknižničná výpožičná služba 2,00 €  
zálohová platba 1,50 €  
+ manipulačný poplatok 0,50 €  
MVS články - 1 strana xerokópie 0,20 €  
Rešerš
zadávací poplatok 2 €  
+ každá strana 0,20 €  
Reprografické služby
A4 1 strana 0,15 €  
A4 obojstranne 0,20 €  
A4 text s obrázkom na 1/2 strany                                                                              0,20 €
A4 obojstranne (s obrázkom na 1/2 strany) 0,30 €  
A4 obrázok bez textu 0,30 €  
A4 obojstranne (s obrázkom) 0,50 €  
     
Internet a práca s PC:    

verejný internet a práca na termináloch 

   
- registrovaní používatelia - 30 minút denne bezplatne  
- registrovaní používatelia - každých ďalších začatých 30 minút 0,50 €  
- neregistrovaní používatelia - každých začatých 30 minút 0,50 €  
prístup do on-line katalógu Carmen  bezplatne  

Cenník - 2017