Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiSlužby

Služby | Elektronická žiadanka MVS – knihy | Elektronická žiadanka MVS – xerokópia


Služby Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši:

1. Výpožičné služby:

- absenčné výpožičky kníh a časopisov

- absenčné výpožičky špeciálnych dokumentov pre nevidiacich a slabozrakých

- prezenčné výpožičky kníh a časopisov

- prezenčné výpožičky gramoplatní, CD, MG, CD-Romov, DVD a videokaziet

- rezervovanie žiadaného dokumentu

- prolongácia - predĺženie výpožičnej doby už požičaného dokumentu

- MVS - medziknižničná výpožičná služba - vypožičanie knihy alebo objednanie werokópie článku z periodika z inej knižnice

- Elektronická žiadanka MVS

2. Bibliograficko-informačné služby:

- prístup na on-line katalóg knižničného fondu

- poskytovanie faktografických informácií z vlastných primárnych a sekundárnych prameňov a databáz

- spracovanie rešerší podľa požiadaviek používateľov

3. Metodické služby:

- metodická, poradenská a konzultačná činnosť pre obecné a mestské knižnice a knižnice iných typov v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok

4. Kultúrno-výchovné a vzdelávacie služby:

- organizácia podujatí pre verejnosť v súvislosti s poslaním knižnice

- Klub mladých autorov

- Krídla Ivana Laučíka - literárna súťaž začínajúcich autorov

- Kniha Liptova

- Rázusovie Vrbica - prehliadka literárnej tvorby a recitačného umenia detí Liptova

- Maturita v knižnici

- Noc s Andersenom

- autorské besedy a čítania, tvorivé dielne, literárne kvízy, besedy o knihách, vyučovacie hodiny, hlasné a zážitkové čítanie, výstavy,...