Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiSúčasnosť

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja.

Je regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúciu. Jej hlavným poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, poskytovať pouužívateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám.

Knižnica plní funkciu verejnej mestskej knižnice pre mesto Liptovský Mikuláš a regionálnej verejnej knižnice pre územie okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

 

Ako verejná mestská knižnica:

- buduje, získava, eviduje, odborne spracováva, organizuje a ochraňuje univerzálny knižničný fond,

- uspokojuje kultúrne, informačné, vzdelávacie a oddychové potreby používateľov prostredníctvom sprístuňovania vlastného knižničného fondu, ako aj zabezpečením prístupu k vonkajším informačným zdrojom budovaním verejných terminálových pracovísk s využitím internetu,

- posktuje používateľom komplexné knižnično-informačné služby, najmä absenčné i prezenčné vypožičiavanie dokumentov, bibliografické a informačné služby, spracovanie a vydávanie bibliografií a rešerší, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby,

- zabezpečuje a realizuje kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s poslaním knižnice.

Ako regionálna knižnica:

- je regionálnym strediskom informácií, regionálny knižničný fond získava, buduje a sprístupňuje v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zázemím okresov,

- je regionálnym bibliografickým pracoviskom, buduje regionálne bibliografické i faktografické bázy dát, spracováva a vydáva regionálnu bibligrafiu, 

- je koordinačným, vzdelávacím, štatistickým a metodickým strediskom pre knižnice, poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby mestským a obecným knižniciam a knižniciam iných typov vo svojej územnej pôsobnosti.