Súčasnosť

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja.

Je regionálna, kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia. Jej hlavným poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám.

Knižnica plní funkciu verejnej mestskej knižnice pre mesto Liptovský Mikuláš a regionálnej verejnej knižnice pre územie okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

Štatutárny orgán – riaditeľka knižnice:

Mgr. Marcela Feriančeková

tel.: 044/5526215, 0905 270 460

e-mail: riaditel@kniznicagfb.sk

životopis: Profesný životopis – Feriančeková

Vedúci pracovníci:

Mgr. Petronela Jančušková, vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb

tel.: 044/5526216

e-mail: petronela.jancuskova@kniznicagfb.sk

životopis: Profesný životopis – Jančušková

Lenka Sokolová, vedúca oddelenia ekonomicko-technických činností

tel.: 044/5523084

e-mail: knizgfblm@vuczilina.sk

životopis: Profesný životopis – Sokolová

kniznica01
Ako verejná mestská knižnica:
  • buduje, získava, eviduje, odborne spracováva, organizuje a ochraňuje univerzálny knižničný fond,
  • uspokojuje kultúrne, informačné, vzdelávacie a oddychové potreby používateľov prostredníctvom sprístuňovania vlastného knižničného fondu, ako aj zabezpečením prístupu k vonkajším informačným zdrojom budovaním verejných terminálových pracovísk s využitím internetu,
  • poskytuje používateľom komplexné knižnično-informačné služby, najmä absenčné i prezenčné vypožičiavanie dokumentov, bibliografické a informačné služby, spracovanie a vydávanie bibliografií a rešerší, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby,
  • zabezpečuje a realizuje kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s poslaním knižnice.
Ako regionálna knižnica:
  • je regionálnym strediskom informácií, regionálny knižničný fond získava, buduje a sprístupňuje v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zázemím okresov,
  • je regionálnym bibliografickým pracoviskom, buduje regionálne bibliografické i faktografické bázy dát, spracováva a vydáva regionálnu bibliografiu,
  • je koordinačným, vzdelávacím, štatistickým a metodickým strediskom pre knižnice, poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby mestským a obecným knižniciam a knižniciam iných typov vo svojej územnej pôsobnosti.

 

Hospodárenie s majetkom:

https://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-spravy-majetku-investicii/

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this