Súčasnosť

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja.

Je regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúciu. Jej hlavným poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, poskytovať pouužívateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám.

Knižnica plní funkciu verejnej mestskej knižnice pre mesto Liptovský Mikuláš a regionálnej verejnej knižnice pre územie okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

kniznica01
Ako verejná mestská knižnica:
  • buduje, získava, eviduje, odborne spracováva, organizuje a ochraňuje univerzálny knižničný fond,
  • uspokojuje kultúrne, informačné, vzdelávacie a oddychové potreby používateľov prostredníctvom sprístuňovania vlastného knižničného fondu, ako aj zabezpečením prístupu k vonkajším informačným zdrojom budovaním verejných terminálových pracovísk s využitím internetu,
  • poskytuje používateľom komplexné knižnično-informačné služby, najmä absenčné i prezenčné vypožičiavanie dokumentov, bibliografické a informačné služby, spracovanie a vydávanie bibliografií a rešerší, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby,
  • zabezpečuje a realizuje kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s poslaním knižnice.
Ako regionálna knižnica:
  • je regionálnym strediskom informácií, regionálny knižničný fond získava, buduje a sprístupňuje v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zázemím okresov,
  • je regionálnym bibliografickým pracoviskom, buduje regionálne bibliografické i faktografické bázy dát, spracováva a vydáva regionálnu bibliografiu,
  • je koordinačným, vzdelávacím, štatistickým a metodickým strediskom pre knižnice, poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby mestským a obecným knižniciam a knižniciam iných typov vo svojej územnej pôsobnosti.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this