Aktuality

Pravidlá využívania knižničného parčíka

Čitáreň pod gaštanmi

Pravidlá využívania knižničného parčíku

Knižničný parčík – Čitáreň pod gaštanmi – je majetkom Žilinského samospráv-neho kraja v správe Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a je prístupný verejnosti za účelom kultúry a oddychu.

Vstupom do areálu parčíku sa návštevník zaväzuje dodržiavať Pravidlá využívania knižničného parčíka.

Návštevníci sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu majetku, rastlín a životného prostredia.

Návštevníci

– sú povinní: zachovávať čistotu a dodržiavať tieto pokyny

– môžu:   sedieť na lavičkách

                oddychovať

                čítať knihy a / alebo časopisy z knižných búdok alebo vlastné

                hrať spoločenské hry

                deti sa môžu hrať na trávniku

– nesmú:  používať nič, čo by mohlo poškodiť majetok, zeleň alebo zdravie

                znečisťovať priestor odpadkami

                fajčiť, konzumovať alkohol a / alebo iné omamné látky

                prinášať a používať strelné zbrane, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a / alebo    

                iné predmety ohrozujúce zdravie

                rušiť ticho a pokoj

                poškodzovať a znečisťovať zeleň, lavičky, knižné búdky a iné zariadenie

                skákať po lavičkách a múrikoch

                liezť po stromoch

                manipulovať s otvoreným ohňom

                jazdiť po cestičkách bicyklom alebo motorkou

                vstupovať do parčíku na motorovom vozidle (okrem služobného vozidla knižnice).

Osoby, ktoré nebudú dodržiavať uvedené pravidlá, budú z knižničného parčíka vykázané.

Búrka, silný vietor, príp. iné nepriaznivé vplyvy počasia sú dôvodom k okamžitému opusteniu parčíka z dôvodu vlastnej bezpečnosti.

Vstup do areálu knižničného parčíka je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný vznik úrazu. Deti do 10 rokov môžu byť v areáli len v sprievode svojich rodičov alebo osoby staršej ako 18 rokov so súhlasom rodičov („dozor“), pričom dozor zároveň zodpovedá za bezpečnosť týchto detí v parčíku. Ostatné osoby nachádzajúce sa v parčíku zodpovedajú za svoju bezpečnosť sami.

Každý návštevník knižničného parčíka je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku. Návštevník je zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením v plnom rozsahu. Za škody vzniknuté nedodržiavaním týchto pravidiel zodpovedná osoba porušujúca alebo jej zákonný zástupca.

Pravidlá využívania knižničného parčíka sú umiestnené na viditeľnom mieste v parčíku a na internetovej stránke knižnice www.kniznicagfb.sk.

Knižničný parčík Čitáreň pod gaštanmi je monitorovaná kamerovým systémom.

 

V Liptovskom Mikuláši 16.8.2021                 

                                                                               Mgr. Marcela Feriančeková,

                                                             riaditeľka Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this