Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiKnižničný a výpožičný poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok 
Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

 

V zmysle § 13, ods. 1, písm. d) zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. a čl. 4, bod (3)   zriaďovacej listiny č. 2002/83 vydanej Žilinským samosprávnym krajom v Žiline dňa 1.4.2002  vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok Liptovskej knižnice G.F.Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.

 KNIŽNIČNÝ PORIADOK

 1. Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Pôsobnosť Knižničného poriadku

 1. Knižničný poriadok Liptovskej knižnice G.F.Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (ďalej knižnica), ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.
 2. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste na všetkých svojich pracoviskách a na internetovej stránke knižnice: www kniznicagfb.sk
 3. Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „knižnica“) je verejná regionálna knižnica Liptova. Pôsobí ako koordinačné, vzdelávacie, štatistické a metodické stredisko pre knižnice okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. V Liptovskom Mikuláši plní funkciu mestskej verejnej knižnice.
 4. Knižnica je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Budova knižnice, jej zariadenie a knižničný fond je majetkom Žilinského samosprávneho kraja. Každý návštevník knižnice a používateľ knižnično-informačných  služieb je povinný ho chrániť a nesmie ho poškodzovať.

Článok 2

Sieť knižnično-informačných služieb

 1. Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica poskytuje služby na týchto pracoviskách:

      V centrálnej budove na Štúrovej ulici      tel: 044/5526216, 5520133, 5524283

     Úsek beletrie : pondelok 10.00-18.00, utorok-piatok 9.00-18.00,sobota 8.00-12.00

     Úsek detskej literatúry: pondelok 10.00-17.00,utorok-piatok 9.00-17.00,sobota 8.00-12.00

     Multimediálny úsek:   pondelok 10.00-11.30, 12.00 -18.00

                                         utorok-piatok 9.00-11.30, 12.00-18.00

     V pamiatkovej budove Čierny orol na ulici 1. mája            tel: 044/5523609

      úsek náučnej a regionálnej literatúry a zvukových dokumentov pre nevidiacich

      a slabozrakých:  pondelok 10.00 – 18.00, utorok-piatok 9.00-18.00, sobota 8.00-12.00 

    na Základnej škole J. Kráľa Podbreziny

    pondelok, utorok, streda, piatok  8.00-16.00

Článok 3

Úlohy knižnice

1.      Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a poznatkom šírených na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby, podporuje celoživotné vzdelávaniea duchovný rozvoj ľudí. Je dostupná pre všetkých členov komunity, bez ohľadu na rasu, národnosť, vek, pohlavie, náboženstvo, jazyk, postihnutie, ekonomickú situáciu, postavenie v zamestnaní a dosiahnuté vzdelanie.

2.      Knižnica plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných  knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov.

 

Článok 4

Služby knižnice

 1. Knižnica poskytuje služby v súlade s Ústavou SR, Manifestom UNESCO o verejných knižniciach a Zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov.
 2. Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne služby sa môžu poskytovať za úhradu podľa Cenníka služieb a poplatkov (príloha č. ).
 3. Základné služby knižnice sú: výpožičné služby absenčné a prezenčné, predlžovanie výpožičnej lehoty, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií,kultúrno-výchovné podujatia, komunitné aktivity.
 4. Špeciálne služby knižnice sú: rezervovanie dokumentov, MVS, rešeršovanie z vlastných i externých databáz, prístup k vonkajším informačným zdrojom vrátane elektronických databáz, reprografické služby, tlač dokumentov,
 5. Podmienky poskytovania služieb upravuje výpožičný poriadok.

                                                                                                                               Článok 5

Prístupnosť knižnice a základné práva a povinnosti používateľov

 1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez  ohľadu na ich politickú, národnostnú a rasovú príslušnosť.
 2. Knižnica je prístupná  pre

a)      registrovaných používateľov , ktorí vlastnia  čitateľský preukaz

b)      jednorazových používateľov,  ktorí na základe jednorazového poplatku môžu využívať len prezenčné služby

c)      návštevníkov kolektívnych podujatí

 1. Používatelia sú  povinní dodržiavať Knižničný poriadok a zachovávať pokyny pracovníkov knižnice.
 2. Vo  všetkých  priestoroch knižnice, voľne dostupných verejnosti a v parku za budovou  sú povinní zachovávať poriadok, ticho a čistotu, správať sa disciplinovane, nepoškodzovať inventár ani technické zariadenia.
 3. Vstup do knižnice nie je povolený používateľom pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
 4. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.
 5. Do priestorov knižnice sa zakazuje vnášať bicykle (v parku za budovou knižnicu sú stojany na odkladanie bicyklov), vodiť psov, vstupovať na kolieskových korčuliach, konzumovať  potraviny, hlasno telefonovať, vykonávať podomový predaj tovaru. Súrny telefonát prostredníctvom mobilného telefónu si používateľ môže vybaviť mimo výpožičných priestorov.
 6. Z práva využívať služby knižnice môže byť vylúčený používateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou a používateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným používateľom na obtiaž.
 7. Čitateľ má právo podávať ústne i písomné pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.

                                                                                                                                     Článok 6

Registrácia používateľa 

 1. Používateľom knižnice sa môže stať:
  a) každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne   navštevovať

b) príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo    prechodnému pobytu

                v SR a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice.

           c) právnická osoba – (inštitúcia, organizácia, združenie, a pod.), t.j. kolektívny čitateľ

           d) každý nevidiaci, slabozraký a inak zdravotne postihnutý občan v rozsahu  odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím.

 1. Fyzická osoba a právnická osoba sa stane čitateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním prihlášky vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného poriadku.
 2. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 3. Registrácia používateľov sa uskutočňuje na ktoromkoľvek úseku alebo pobočke knižnice. Čitateľský preukaz sa vystavuje:

a)      občanom SR  po predložení platného občianskeho preukazu,

b)      občanom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v SR alebo    cestovného pasu

c)      u detí do 15 rokov sa čitateľský preukaz vystavuje po podpísaní    prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom

d)  právnickým osobám na základe prihlášky opatrenej pečiatkou právnickej osoby, podpísanej štatutárnym zástupcom a po predložení občianskeho preukazu povereného zamestnanca, ktorý je v prihláške uvedený ako osoba oprávnená zabezpečovať styk s knižnicou; nositeľom čitateľských práv a povinností je právnická osoba

e)  nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým občanom v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím po predložení platného občianskeho preukazu a jedného z nasledujúcich dokladov: preukaz ŤZP, ŤZP/S, členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých, odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice

f)       členstvo detí predškolského veku je viazané na využívanie služieb úseku literatúry pre deti a pobočky na ZŠ Janka Kráľa.

 1. Knižnica môže vystaviť tzv. „čestný preukaz“, ktorý umožňuje fyzickej alebo právnickej osobe využívať knižnično-informačné služby po dobu 365 dní bezplatne (s výnimkou MVS a iných platených služieb).
 2. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok na základe predloženia dokladov uvedených v bode 1.
 3. Za vystavenie preukazu platí používateľ registračný poplatok, ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe tohto Knižničného poriadku. 
 1. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:

-          odhlásením čitateľa

-          neobnovením platnosti čitateľského preukazu predpísaným spôsobom na ďalšie obdobie.

-   zrušením zo strany knižnice – na základe hrubého porušenia ustanovení knižničného a výpožičného poriadku, resp. z hygienických dôvodov.

            Po zániku registrácie sa členské poplatky nevracajú.

 1. Preukaz používateľa nie je prenosný na inú osobu. Zamestnanci knižnice majú právo kedykoľvek vyžiadať doklad o totožnosti používateľa na overenie predloženého členského preukazu a majú právo zadržať čitateľský preukaz, ktorý bol evidentne zneužitý inou osobou. Za prípadné zneužitie členského preukazu zodpovedá jeho držiteľ.

10. Stratu preukazu alebo jeho poškodenie je používateľ povinný neodkladne ohlásiť pri niektorom obslužnom pulte. Za vydanie nového preukazu zaplatí podľa aktuálneho cenníka. Povinný je do 15 dní ohlásiť a preukázať knižnici každú zmenu, ku ktorej dôjde po poslednej registrácii  (priezvisko, bydlisko, vydanie nového preukazu totožnosti,...). Ak knižnica musí zisťovať zmenené údaje sama, používateľ jej uhradí vzniknuté náklady.

 

                                                                                                                                      VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

                                                                                                                                                     Článok 7

Vymedzenie obsahu výpožičného poriadku

 Výpožičný poriadok v súlade s Občianskym zákonníkom upravuje vzťahy medzi knižnicou a používateľom služieb knižnice. Stanovuje podmienky a spôsob vypožičiavania jednotlivých druhov dokumentov, tiež výpožičnú dobu, poplatky za služby a sankcie za nedodržanie výpožičnej doby a ďalších porušení Knižničného a výpožičného poriadku Liptovskej knižnice G.F.Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.

 

Článok 8

Zásady a podmienky požičiavania dokumentov

 Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojim poslaním, úlohami a požiadavkami ochrany zvereného majetku. Neposkytuje informácie o držiteľoch požičaných dokumentov.

 1. Registrovaní používatelia po predložení vlastného čitateľského preukazu sú oprávnení využívať služby na všetkých výpožičných miestach knižnice.
 2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne  (v priestoroch knižnice).
 3. Určeným skupinám zdravotne postihnutých občanov sa zvukové a elektronické dokumenty požičiavajú i absenčne.
 4. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
 5. Knižnica požičiava používateľovi dokument po predložení platného čitateľského preukazu. Deťom predškolského veku a postihnutým deťom môžu dokumenty požičiavať rodičia na svoj preukaz. Nevidiacim, slabozrakým, imobilným a telesne ťažko postihnutým používateľom môžu požičiavať dokumenty aj poverení zástupcovia.
 6. Knižnica má právo regulovať počet naraz požičaných dokumentov. Vonku z knižnice sa nepožičiavajú dokumenty z príručných knižníc, zvukové a audiovizuálne dokumenty, ani keby boli súčasťou knihy, čiastky Zbierky zákonov SR a výberovo ďalšie dokumenty , ktoré treba osobitne ochraňovať. Za dokument, ktorého nadobúdacia cena je vyššia ako 33,00 € pracovník knižnice má právo vyžiadať od používateľa adekvátnu zálohu vo výške nadobúdacej ceny dokumentu a preukázanie sa používateľa dokladom totožnosti.
 7. Knižničné dokumenty z úseku  regionálnej literatúry  sa požičiavajú  len prezenčne. Absenčne iba multiplikáty a duplikáty.
 8. Používateľ je povinný pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knižnici. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu.
 9. Čitateľ je povinný vrátiť dokument v takom stave, v akom ho prevzal.
 10. Knižnica vyhotoví za poplatok rozmnoženinu dokumentu podľa § 31 a 33 zákona o autorskom práve, alebo umožní vyhľadávanie a tlač dokumentov z dostupných informačných zdrojov.
 11. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý  nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie   výpožičky z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS).O túto službu požiada používateľ vyplnením žiadanky a zaplatí príslušný poplatok. (viď čl. 11)
 12. Vypožičaný dokument si môže používateľ rezervovať. Ak ten istý  dokument žiada viac používateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica informuje čitateľa o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu. Žiadateľ je povinný si ju vyzdvihnúť do 10 dní od odoslania oznamu.  Ak tak neurobí, knižničný dokument knižnica vypožičia ďalšiemu používateľovi. Za každé oznámenie o rezervácii uhradí používateľ stanovený poplatok.
 13. Používateľ môže knižnicu písomne požiadať o zostavenie rešerše. Poskytnutú službu si používateľ hradí v zmysle aktuálneho cenníka.
 14. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu používateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
 15. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva elektronicky v databáze automatizovaného knižničného systému Clavius.
 16. V oddelení náučnej a regionálnej literatúry používateľ prevzatie výpožičky potvrdzuje svojim podpisom.
 17. Knižnica na požiadanie vydá čitateľovi výpis z databázy o aktuálnom stave jeho výpožičiek.

 

Článok 9

Výpožičná lehota

 1. Základná výpožičná lehota pre absenčné výpožičky:

-          knihy                         30 dní

-          periodiká                    7 dní

-          zvukové dokumenty pre zdravotne postihnutých     30 dní

 1. Knižnica môže v prípade potreby stanoviť kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne  požadovať bezodkladné vrátenie dokumentu.
 1. Používateľ si absenčne môže vypožičať z jedného úseku najviac 10 dokumentov.
 2. Stanovenú výpožičnú lehotu si môže používateľ predĺžiť počas jej plynutia, avšak najdlhšie na 90 dní  v prípade, že ich nežiada ďalší používateľ. Po uplynutí tejto lehoty, musí  knihy  vrátiť a ten istý titul si  môže opätovne požičať po uplynutí 30dní. Výpožičnú lehotu periodík si môže používateľ predĺžiť počas jej plynutia, najviac na 30 dní.
 3. O predĺženie výpožičnej lehoty môže používateľ požiadať osobne vknižnici, telefonicky alebo e-mailom na adresu kniznicagfb@kniznicagfb.sk
 4. Ak používateľ poskytne knižnici svoju e-mailovú adresu, bude mu bezplatne zaslaná informácia o blížiacom sa termíne  prekročenia výpožičnej lehoty, tzv. predupomienka.
 5. V prípade nedodržania výpožičnej lehoty si knižnica voči používateľovi uplatní sankčné poplatky za omeškanie.
 6. Knižnica pozastaví používateľovi požičiavanie ďalších dokumentov dovtedy, kým nevráti všetky dokumenty, ktorým uplynula stanovená výpožičná lehota.
 7. Ak používateľ dokument nevráti do posledného dňa výpožičnej lehoty, začína plynúť prvá sankčná lehota bez upomienky, potom knižnica trikrát upomína a žiada zaplatenie poplatku (zmluvnú pokutu) napriek výhradám, že mu upomienky neboli doručené. Ak nevráti dokument ani po 3. upomienke, knižnica ho bude vymáhať súdnou cestou, pričom náklady hradí používateľ. U detí do 15 rokov prechádza táto zodpovednosť na ich zákonných zástupcov.

Článok 10
Poškodenie a straty dokumentov

 1. Čitateľ je povinný bezodkladne a osobne ohlásiť knižnici poškodenie, zničenie alebo stratu vypožičaného dokumentu a do stanoveného termínu nahradiť knižnici škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
 2. Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka používateľ zodpovedá za nadmerné opotrebovanie, poškodenie a stratu požičaného dokumentu za seba aj za iné osoby, ktorým umožnil prístup k dokumentu. V takom prípade bude knižnica žiadať od používateľa nahradiť škody:

-          zaobstarať  výtlačok toho istého titulu

-          zaobstarať viazanú fotokópiu dokumentu v tvrdej väzbe

-      dodaním iného titulu dokumentu podľa výberu knižnice, resp. so súhlasom knižnice (minimálne v cene nahrádzaného dokumentu)

-    uhradením ceny nevráteného dokumentu až do štvornásobku obstarávacej ceny dokumentu. O spôsobe náhrady dokumentu rozhoduje knižnica.

 

 Článok  11

Medziknižničná výpožičná služba 

 1. Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, alebo článok z periodika, ktoré knižnica nemá vo fonde, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky, resp. kópie článku z inej knižnice v Slovenskej republike. Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) zabezpečuje Úsek náučnej a regionálnej literatúry.
 2. Ak požadovaný dokument, resp. článok z periodika nie je vo fonde žiadnej knižnice v Slovenskej republike, môže knižnica na žiadosť čitateľa sprostredkovať jeho vypožičanie zo zahraničnej knižnice prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS).
 3. Pri výpožičkách MVS a MMVS musí čitateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.
 4. Za služby MVS a MMVS knižnica vyžaduje od čitateľa úhradu poplatkom podľa Cenníka.                          

 

                             Článok 12

Poriadok multimediálneho úseku,  čitárne na ÚNRL, ÚDL a pobočke Podbreziny

 1. Súčasťou multimediálneho úseku v centrálnej budove je: čitáreň, úsek zvukových dokumentov a verejný internet.
 1. Pre používateľov multimediálneho úseku, používateľov ostatných čitární knižnice   platia pravidlá Knižničného a výpožičného poriadku.
 2. Registrovaní používatelia majú v čitárni  právo prezenčného i absenčného využívania periodík a zvukových dokumentov bezplatne na základe predloženia preukazu, ktorý nie je prenosný na inú osobu.
 3. Ostatní používatelia majú právo len prezenčného využívania periodík a zvukových dokumentov za poplatok 0.50 € na deň.
 4. Absenčne sa požičiavanú všetky periodiká okrem najnovších čísel, ktoré sú dostupné používateľom len v čitárni. Absenčne si môže používateľ požičať najviac 10 periodík.
 5. Výpožičná lehota periodík je 1 týždeň.
 6. Ak používateľ prekročí výpožičnú lehotu, účtuje mu knižnica poplatky za omeškanie podľa cenníka poplatkov za služby a sankcie.
 7. Používateľ je povinný vrátiť požičané periodiká  v takom stave, v akom ich požičal.
 8. Do dokumentov z fondov čitární používateľ nesmie robiť žiadne zásahy (vpisovanie poznámok, podčiarkovanie, vystrihovanie a pod.). Ak spôsobí škodu, musí ju nahradiť.
 9. Čitateľ v čitárni je povinný pri odchode odložiť využívané dokumenty na pôvodné miesto, resp. vrátiť požičané dokumenty  službukonajúcej knihovníčke.
 10. Prezenčne vypožičané dokumenty (knihy, noviny, časopisy, zvukové dokumenty) je čitateľ povinný zaznamenať do príslušnej evidencie o prezenčných výpožičkách, ktoré potom službukonajúca pracovníčka spracuje  do databázy automatizovaného systému Clavius.
 11. Evidencia absenčne  vypožičaných dokumentov sa vykonáva elektronicky v databáze automatizovaného knižničného systému Clavius.
 12.  V priestoroch multimediálneho úseku v centrálnej budove má používateľ  na požiadanie možnosť vypočuť si zvukový dokument. 
 13. Má možnosť využívať  služby internetu, pričom sa riadi Pravidlami využívania verejného internetu.

Záverečné ustanovenia

Článok 13

 1. Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje riaditeľ.
 2. Výnimky z knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť riaditeľ knižnice.
 3. Ruší sa knižničný a výpožičný poriadok knižnice zo dňa 1.8.2010.
 4. Tento knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.1.2013

 

                                                                                  Mgr. Marcela Feriančeková, v.r.